Залізничний район м. Львова. ДНЗ № 30








Старша група №2 "Вулик"

 

Портрет дошкільника

напередодні   його вступу до школи:

проблеми та пошук шляхів їх розв’язання

 

 

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК

·      емоційно реагує на красу природи, усвідомлює важливість бережливого ставлення до неї, позитивні та негативні впливи людини на природу;

·      має уявлення про відмінності природи

   різних регіонів України та світу;

·      знає ознаки і характерні властивості

  компонентів природи (піску, води,

   ґрунту, снігу, каміння);

·      розрізняє контрастні стани погоди, розуміє причинно-наслідкові зв’язки між станом погоди та поведінкою людей;

·      визначає і називає характерні ознаки рослин, знає, як доглядати, дотримується правил безпечного спілкування з рослинами;

·      знає свійських і диких тварин, їхні характерні ознаки, дії, місце проживання; має досвід догляду за свійськими  тваринами, дотримується правил безпечного поводження з ними;

·      усвідомлює, що сміття забруднює довкілля; володіє навичками дбайливого ставлення до нього;

·      розуміє відповідальність людей та власну за стан природного довкілля.

 

 

РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ

УМІНЬ

знає основні числа, здійснює розрахунки, розв’язує нескладні арифметичні задачі;

• здійснює серіацію за величиною, масою, об’ємом, розташування по просторі, перебігом подій у часі;

• класифікує геометричні фігури, предмети та їх сукупності за якісними ознаками та кількістю;

• вимірює кількість, довжину, ширину, висоту, об’єм, масу, час;

• виявляє інтерес до математичної діяльності;

• знає співвідношення між одиницями часу, вміє визначати час за годинником;

• прагне самостійно знаходити розв’язання математичних задач.

 

 

МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК

характеризується правильною звуковимовою;

розуміє значення мовлення для людини;

використовує мову в різних цілях;

ефективно спілкується рідною мовою;

   дістає задоволення від читання

   (дорослим та власного);

знає абетку рідної мови;

усвідомлює, що надрукований та написаний тексти використовують з різною метою;

розрізняє рідну й чужу мову; виявляє до останньої інтерес;

рука готова до письма;

має збалансований словниковий запас з кожної сфери життєдіяльності;

розмовляє грамотно, вживає прості й складні речення.

 

 

 

   ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК

·      у своїх діях керується всіма органами чуттів;


·      вправний, витривалий, енергійний у повсякденній діяльності; бере участь у різноманітних іграх, вправах, заняттях;

·      дотримується основних правил особистого догляду, володіє навичками підтримання здоров’я та гігієни; орієнтується в ознаках здоров’я та хвороби;

·      дотримується основних правил культури споживання різноманітних продуктів;

·      знає про існування небезпечних об’єктів і предметів, розуміє правила безпечної поведінки, дотримується їх у реальному житті;

·      диференціює особливості дівчинки і хлопчика, дотримується правил статево рольової поведінки; знає, що стать не змінюється з віком, має уявлення про призначення чоловіків і жінок;

·      належним чином застосовує різні технології у фізичній та предметно-практичній діяльності, володіє конструктивними вміннями й навичками.

 

 

ЕМОЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

·      переважають оптимістичне самопочуття, гарний настрій;
·      орієнтується в основних емоціях, називає кожну словами; розуміє свій емоційний стан та стан людей, що навколо;

·      адекватно реагує на різні життєві події, ситуації;

·      усвідомлює, може пояснити словами, що спричинює ту чи іншу емоції;

·      знає, якою мімікою передається кожна з основних емоцій;

·      вміє стримувати негативні емоції, регулювати свої почуття;

·      знає, як позитивні негативні переживання впливають на стан і настрій людей;

·      сприятлива до переживань інших, емпатійна; вносить корективи у власну поведінку відповідно до настрою оточення, намагається бути емоційно суголосною іншим.;

·      виважено ставиться до контактів з незнайомими людьми та їхніх пропозицій, утримується від спілкування з «чужими» без дозволу рідних та близьких.

 

 

КРЕАТИВНИЙ РОЗВИТОК

·    через творче досягнення;самовиражається, актуалізує свої здібності;

·    генерує оригінальні ідеї, самостійно висуває різноманітні гіпотези; намагається відійти від запропонованого шаблона;

·    вирізняється гнучкістю та швидкістю мислення, кмітливістю, дотепністю, розсудливістю;

·      конструктивно діє у невизначених ситуаціях, не губиться в разі дефіциту інформації, знаходить оригінальні способи розв’язання проблеми;

·      характеризується творчою   

   продуктивністю, схильністю

    реалізувати задумане;

·       підходить до проблеми   з різних точок зору, легко   переключається з одного класу об’єктів на інший; швидко вдається до аналогій, порівнянь, протиставлень, асоціативних зв’язків; користується різними доказами;

·      виявляє інтерес до парадоксів, має розвинене почуття гумору, схильна до сумнівів; вміє дивуватися;

·      здатність бачити істотне, відокремлювати головне від другорядного, сприймати все комплексно;

·      здана прогнозувати, випереджати, передбачати;

·      вирізняється метафоричністю, багатством уяви, вмінням бачити складне у простому, у складному просте.

 

 

СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

·      швидко звикає до нових умов життя; добре орієнтується в новому середовищі, пристосовується до його вимог, конструктивно впливає на інших;
·      довіряє знайомим дорослим, вільно з

  ними спілкується, розраховує на них;

·      у разі потреби звертається до дорослого   по допомогу;

·      налагоджує дружні стосунки з приємними    однолітками;

·      намагається визначити свій статус у колі значущих ровесників, заявляє про свої можливості, демонструє вміння;

·      узгоджує свої дії з партнером по спільній діяльності, вміє домовлятися, укладати угоди, виходити з конфлікту з найменшими затратами зусиль; поводиться миролюбно;

·      поводиться відповідально, може обґрунтувати свої рішення та вчинки;

·      знає межі соціально схваленої, прийнятної та неприйнятної поведінки;

·      виважено ставиться до контактів з незнайомими людьми та їхніх пропозицій, утримується від спілкування з «чужими» без дозволу рідних та близьких.

 

 

МОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

·      знає головні правила моральної моральної поведінки,

    намагається дотримуватись їх у своїй діяльності;

·      диференціює поняття «добро» і «зло», може дати оцінки відповідним вчинкам ( своїм та інших людей );

·      толерантна щодо інакшості, визнає та поважає схожі та відмінні риси людей;

·      поводиться чесно і правдиво щодо інших;

·      ініціює допомогу та підтримку всім, хто цього потребує; намагається захистити менших, слабших за себе;

·      поводиться безкорисливо, не розраховує на схвалення морального вчинку авторитетними людьми;

·      виявляє турботу про інших, прагне бути їм корисною; намагається втішити, заспокоїти;

·      вчиняє справедливо, совісно не лише в присутності дорослих, а й за відсутності контролю з їхнього боку;

·      схильна до самопокладання відповідальності за когось/щось;

·      намагається утриматися від ревнощів, мстивості, жадібності, заздрощів, зловтіхи, прагнення домінувати над кимось.

 

 

РОЗВИТОК ДОВІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

·      орієнтується на правило доцільну поведінку, впорядковує

   простір навколо себе;

·      формує мету своєї діяльності, передбачає

    майбутній результат майбутній результат,

    планує свої дії;

·      доводить розпочате до кінця, виконує дану

     іншим обіцянку;

·      мобілізується на долання труднощів, звертається по допомогу лише в разі об'єктивної необхідності;

·      контролює проміжні результати своєї діяльності, вносить у них корективи, виправляє помилки, без спонукань ззовні може, якщо треба, переробити зроблене, поліпшити свій результат;

·      протягом певного часу може організувати себе та однолітків;

·      утримується від небажаних висловлювань та вчинків;

·      характеризується вольовим и рисами характеру - самостійністю, наполегливістю, цілеспрямованістю, витримкою, сміливістю.

 

 

 

РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ

АКТИВНОСТІ  ТА ОСНОВ ЛОГІКИ

·      цікавиться новим, активно вивчає навколишній світ та самого себе; виявляє допитливість;

·      ставиться дорослим багато запитань; на деякі з них намагається знайти відповіді самостійно; прагне дістати відповідь на кожне запитання;

·      уміло використовує набуті знання для отримання нових;

·      знаходить нове у знайомому та знайоме в новому;

·      порівнює, зіставляє, аналізує, узагальнює, виробляє власні судження;

·      знаходить кілька варіантів розв’язання проблеми;     

·      диференціює реальне та фантастичне;  

·       розмірковує над глобальними проблемами - сенсом життя людини, народженням, смертю, причинами війн, природними катаклізмами тощо;

·      збирає інформацію через спостереження, практичні спроби і помилки;

·      пов’язує свої знання з реальними життєвими ситуаціями, апробує їх.

 

 

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК  

·      використовує мистецтво для вираження своїх знань, думок, почуттів, ставлень;

·      розуміє та схвально ставиться до різних видів мистецтва;

·      володіє художніми навичками та певними техніками;

·      має елементарні особисті естетичні критерії;

·      сформовані зачатки художнього смаку: має свої літературні, музичні, образотворчі уподобання;

·      розуміє, що мистецтво відображає культуру народу;

·      обізнаний з рідною культурою, шанує традиції своєї родини та країни, виявляє інтерес до культури інших народів України та світу;

·      охоче слухає музику, співає, музикує, танцює, декламує, малює, конструює тощо;

·      розрізняє "красиве" і "потворне", емоційно відгукується на нього, передає враження кольором, лінією, композицією тощо.

 

 

РОЗВИТОК  ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ

·      виявляє інтерес до свого тіла, зовнішності, внутрішнього життя, досягнень, якостей;

·      орієнтується в своїх чеснотах і вадах; може назвати їх словами;

·      прагне заявити про себе, демонструє свої здібності та вміння, домагається їх визнання значущими іншими;

·      володіє досвідом самореалізації в різних сферах життєдіяльності;

·      сформований позитивний образ "Я", реалістична самооцінка;

·      відстоює власну гідність, не погоджується з несправедливими оцінками, чинить опір приниженню та обмеженню прав;

·      сформовані зачатки рефлексії; усвідомлює, як її особливості сприймають значущі люди, намагається будувати свою поведінку з урахуванням їхніх реакцій; 

·      упевнена в своїх можливостях,

    довіряє    собі;

·      протягом певного часу охоче себе

    займає,грає на самоті;

·      знає, цінує та підтримує свої

  індивідуальні особливості, несхожість на інших.

 

 

 

 

Поради батькам:
 • збагачуйте обізнаність дитини новою інформацією, що сприяє накопиченню уявлень про себе та світ. Залучайте до перегляду та прослуховування радіо- та телепередач пізнавального напрямку, заохочуйте до активного розв’язання завдань, листування тощо, за допомогою членів родини;
 • пізнавайте, досліджуйте світ разом з малюком: обговорюйте, читайте, експериментуйте та ін. Заохочуйте прагнення здобувати і збагачуватись корисною інформацією завжди і всюди. Наприклад, оформіть передплату дитячого журналу;
 • створюйте умови та підтримуйте пізнавальні інтереси дитини, забезпечуючи розвиток природних здібностей та нахилів дитини;
 • виховуйте у дошкільника почуття родинності: любові і пошани до батьків та родичів, пам’яті про покоління роду, вдячності до праці рідних, пошани до старших, турботи про молодших;
 • залучайте дітей до активної участі у підготовці та святкуванні днів народження, ювілеїв, днів пам’яті, календарно-обрядових свят; здійсненні подорожей; разом з дітьми або спонукуючи їх до виготовлення подарунків, привітань, виступів та ін.
 • за можливістю, вдома облаштуйте родинний куточок, в якому помістяться "дерево роду", фотографії та відео сімейних подій, рукотворні вироби тощо.
 • вчіть малюків усвідомлювати себе як частку сім’ї, дитячої спільноти у навчальному закладі, відповідальну особистість у світі природи, людину серед інших – у суспільстві на прикладі власної активної життєвої позиції; разом з дитиною подорожуйте, здійснюйте екскурсії, колекціонуйте, майструйте тощо;
 • формуйте основи логічного мислення, вчить дитину висловлювати власну думку на основі розумових висновків;
 • частіше бувайте з дітьми на природі (парк, ліс, річка), відвідуйте зоопарк, ботанічний сад, музеї, вистави дитячих театрів, дійства громадських свят, виставки квітів, тварин;
 • залучайте дітей до догляду за рослинами (квітник, сад, город) та тваринами (птахами, рибками, земноводними та іншими домашніми улюбленцями); за бажанням, обладнайте акваріум, влаштуйте квітник, город на підвіконні; разом з дітлахами доглядайте за рослинами, піклуйтесь про тварин;
 • не соромтеся виказувати патріотичні почуття, громадянську позицію; гордість за свою родину, батьків, рідне місто, село, Україну; на власному прикладі втілюйте поняття "порядок", "безпека", "природоохоронна робота" у практичне життя дитини та родини;
 • створюйте спеціальне розвивальне середовище, яке б сприяло використанню набутих знань, вмінь та навичок з логіко-математичного розвитку в родинному побуті дитини;
 • формуйте соціально-економічну компетентність дитини за допомогою залучення дітей до планування сімейного бюджету (планування витрат, обговорення вартості речей);
 • виховуйте почуття вдячності до праці інших людей, бережливого ставлення до природи, речей.

·         Якомога більше спілкуйтеся з дітьми, розповідайте їм і читайте художню, пізнавальну літературу. Слід збагачувати досвід дітей позитивними враженнями під час прогулянок, екскурсій, цікавих спостережень у соціальному, культурному і природному довкіллі. При цьому враховувати пізнавальні інтереси й переваги своїх дітей. Детальніше зупинятися на об’єктах і явищах, які привабили дитячу увагу найбільше.

·         Розповідайте дітям про себе (своє навчання, роботу, захоплення), про родичів (де живуть, ким працюють, ким доводяться дитині, які мають чесноти та інше) та людей, які оточують дитину за межами сім’ї. Частіше діліться з дітьми спогадами про минуле, дитинство дорослих, улюблені ігри, друзів дитинства, цікаві чи складні життєві ситуації. Пропонуйте дітям пограти в улюблені ігри рідних людей, почитати їхні улюблені книжки, переглянути улюблені фільми чи послухати дорогі пісні. Попросіть малюків описати власні ігри з друзями у дитсадку чи у дворі, знайти в них спільне із уподобаннями свого дитинства, разом з дітьми придумайте нові варіанти старих ігор і забав.

·         Організовуйте спеціальні мовленнєві ігри для розвитку різних сторін усного мовлення, можна – із залученням рідних, сусідів, друзів. Так, для збагачення словника різними частинами мови корисно пограти в "Зимові слова", "Солодкі слова", "Скляні (дерев’яні, металеві, пластмасові та ін.) слова", "Ввічливі слова", "Веселі/сумні слова", "Спортивні слова" тощо. Тут важливо дати правильну , чітку установку: "Давай згадаємо всі слова, які нагадують нам про...". Поуправляти дітей у вживанні дієслів буде цікаво в ігрових завданнях "Хто що вміє робити?", "Зміни слово" (утворення нових дієслів за допомогою префіксів), а змагальна вправа "Хто назве більше?" стимулюватиме пошук іменників-назв частин предметів, прикметників, прислівників та інших частин мови.

·         У повсякденні корисно розширювати запас слів-узагальнень, проводячи ігрові вправи "Назви одним словом", "Магазин меблів (одягу, взуття, іграшок, продуктовий, молочний, овочевий...)", "Що зайве?".

·         У спілкуванні з дітьми слідкуйте, чи вірно вони узгоджують між собою слова у словосполученнях і реченнях, вчасно і коректно виправляйте помилки та включайте дітей у створювані дорослим ситуації спілкування, де треба застосувати ці уміння. Наприклад, поставте відповідне питання (скільки вікон у нашій квартирі? у якій сукні підеш на день народження?) або запропонуйте гру ("Пограємо-порахуємо" на узгодження іменників з числівниками, "Хто який?" на узгодження прикметників із займенниками чи іменниками). Можна створювати й провокаційні ситуації мовлення, у яких пропонуються зразки неправильного зв’язку слів у висловлюваннях і які слід виправити ("я мчу з гора без лижах" - "я мчу з гори на лижах").

·         Звертайте увагу дітей на багатозначність слів. У певних ситуаціях не втрачайте можливість подумати разом над добором іншого слова замість сказаного, визначенням протилежності у дії чи якості, навести приклад різних значень однакових за звучанням слів. Тут стануть в нагоді й ігри "Скажи інакше", "Дружні слова", "Скажи навпаки", "Слова-близнюки".

·         Залежно від конкретної ситуації задовольняйтеся лаконічними висловлюваннями дітей або спонукайте їх до побудови більш розгорнутих реплік. Щоб привчити говорити поширеними реченнями, варто подавати власні зразки такого мовлення і залучати дітей до гри. Наприклад, у грі "Мовчун і балакун" один гравець задає основу речення, а інший чи інші по черзі доповнюють її по слову наскільки це можливо: "Стоїть хата. – На березі стоїть хата. – На березі річки стоїть хата. – На мальовничому березі річки стоїть хата. – На мальовничому березі річки стоїть біла хата і т.д.".

·         Не менш цікаві ігри можна запропонувати із словотвору від заданого слова. Зокрема: побудувати ланцюжок слів від слова "вчити" (вчитель, учень, навчання, вчений тощо); утворити назви помешкань від назви тварини (корова – корівник, свиня – свинарник, курка – курник, вівця – вівчарня та ін.).

·         З метою відпрацювання чіткої звуковимови корисно розучувати з дітьми чистомовки і скоромовки. Якщо у 5-річних дітей спостерігаються вади звуковимови, слід звернутися за допомогою до фахівця-логопеда й виконувати всі рекомендовані ним артикуляційні, фонематичні вправи для постановки звуків, навчання їх диференціації.

·         Граючись у слова, варто пропонувати дітям завдання на виділення першого і останнього звука у власних іменах, назвах іграшок чи інших предметів довкілля, спільно з малюками визначати послідовно всі звуки у слові, шукати заданий звук у словах-назвах предметів, картинок, дій довкола себе тощо. Цікаво й позмагатися на більшу кількість названих слів із заданим звуком, із звуком у певній позиції у словах.

·         Корисно разом з дітьми "маніпулювати" звуками, складами, наголосами у словах, переставляючи їх. Ігри типу "Так і не так" наочно продемонструють дітям значення порядку звуків, складів і місця наголосу у словах .

·         Започаткуйте й надалі підтримувати сімейну традицію щоденних бесід про прожитий день з обговоренням вражень, поточних проблем, досягнень, плануванням спільних заходів для дорослих членів родини і дітей. Спонукайте дітей не лише до відповідей на поставлені дорослим питання, а й до самостійної їх постановки.

·         Привчайте дітей бути ввічливими у розмові, бесідах з дорослими і дітьми. Подавайте приклад того, як треба вести діалог за столом, у гостях чи при гостях, по телефону. Практикуйте ненав’язливий аналіз поточного діалогу за допомогою питань "Чи уважно ти мене слухав?", "Що тобі незрозуміло? ", "Які у тебе є питання до мене?" та ін.

·         Використовуйте можливості сім’ї для залучення дітей до складання зв’язних розповідей: описування іграшки або страви, які сподобалися в гостях; описування уявних речей (автомобіля майбутнього, фасонів бальних суконь для Попелюшки, кімнати Незнайка і Знайка); розповідання за серіями сімейних фотографій (про новорічне свято у дитсадку, літній відпочинок) або картинок із дитячих коміксів; переказ літературного твору з власними імпровізаціями за слайдами діафільму, ілюстраціями у книзі; складання розповідей-суджень, міркувань, пояснень після перегляду вистав, телепрограм, поїздок., спілкування з дорослими і дітьми під час відпустки, перебування у лікарні тощо. Діліться з дітьми своїми враженнями, висновками, ставленнями щодо прочитаного, побаченого, пережитого.

·         Читайте дітям твори дитячої художньої літератури і дитячі журнали. Цікавтеся новинками книжкового ринку та періодики для дошкільників, залучайте дітей до їх вибору і придбання, опікуватися домашньою бібліотекою, доручайте дітям догляд за книжками, наведення порядку на полицях.

 • ознайомлюйте дітей з різними видами мистецтва шляхом споглядання картин в музеях образотворчого мистецтва, перегляду репродукцій в комп’ютерному режимі, журналах, книгах, відвідування різноманітних виставок;
  • вправляйте у визначенні жанру живопису : пейзаж, натюрморт, портрет, казковий, побутовий, анімалістичний;
  • надавайте можливість самостійно зображувати предмети, тварин, дерева, транспорт, людей, та інше,
  • підтримуйте бажання малювати, ліпити, аплікувати, конструювати, передавати свої враження в зображеннях;
  • виважено ставтесь до вибору матеріалів зображення, спонукайте до основ рукоділля: вишивання, шиття, бісероплетіння;
  • заохочуйте творчість дитини, підтримуйте її ініціативу;
  • надавайте дитині можливість слухати досконалі за формою, доступні для розуміння сольні та хорові твори;
  • підтримуйте бажання слухати музику, емоційно відгукуватися на неї, передавати свої враження;
  • виважено ставтесь до вибору дитиною музичних творів для прослуховування, пропонуйте її увазі не лише легку, ритмічну дорослу музику, а й класичну та дитячу;
 • вправляйте дошкільників у визначенні жанру музичного твору, називанні інструмента, на якому він виконується;
 • використовуйте музику в аудіо – та відеозаписах;
 • організовуйте перегляд доступних дітям за змістом оперних і балетних вистав, відвідування концертів, музеїв;
 • навчайте дитину розрізняти "музику природи" – співи птахів, звуки різних комах, шелест листя дерев та хвиль води тощо, порівнювати природну музику зі створеними людьми мелодіями, знаходити в них спільне та відмінне;
 • використовуйте високохудожню музику з яскравими образами, різними настроями, під яку дитина може по-різному відтворювати ходьбу, біг, стрибки, рухи танцю тощо;
 • розвивайте вокальні дані дошкільника, його музичні та акторські здібності; - вправляйте дитину в умінні співати дзвінко, легко, правильно інтонуючи мелодію;
 • викликайте в дошкільника піднесене, радісне самопочуття від співу;
 • навчайте сприйнятливості до емоційної реакції на музичний твір;
 • залучайте дитину до спільних співів;
 • сприяйте виникненню бажання придумувати нескладні мелодії;
 • залучайте до театрально-ігрової діяльності;
 • створіть театр вдома: розігруйте елементарні життєві ситуації з іграшками, інсценізуйте знайомі літературні твори, казки, оповідання, вірші;
 • звертайте увагу дитини на осмислення змісту художніх творів, особливості характерів та поведінки різних персонажів;
 • навчайте оволодівати засобами емоційної виразності, виражати почуття мімікою, жестами, інтонацією, словами; вправляйте в цьому;
 • заохочуйте творчість дитини, підтримуйте її ініціативу, схвалюйте вдале виконання ролі;
 • відвідуйте разом з дітьми театри (ляльковий, драматичний, юного глядача тощо).
 • купуйте ті ігри та іграшки, які є педагогічно цінними у даному віці, пам’ятайте про негативний вплив окремих видів іграшок на психіку і розвиток дітей;
 • виготовляйте власноручно разом з дітьми ігри та іграшки, пропонуйте їх для ігор дітям, грайтеся разом з ними;
 • цікавтеся досвідом інших батьків щодо виготовлення іграшок власними руками, використовуйте в цей досвід в сімейному колі;
 • спонукайте самостійність дитини у виборі ігор та іграшок;
 • читайте та обговорюйте сюжети казок, характери героїв, навчайте дітей творчо відображати реальні життєві та казкові ситуації;
 • влаштовуйте вдома театральні вистави за змістом прочитаного, баченого або вигаданого сюжету;
 • оберігайте дітей від ігор та іграшок, пов’язаних з проявом агресії, жорстокості, аморальних вчинків.